دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :8239169-0711 و 8234570-0711

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

گزارش برگزاري جلسات مشاوره تحصيلي
ويژه اولياء دانش آموزان : آذرماه 92

جلسات مشاوره تحصيلي ويژه والدين دانش آموزان به صورت منظم و جداگانه براي هر پايه تحصيلي در تاريخ ذيل برگزار ميگردد :

  • سه شنبه 92/9/12 : ويژه اولياء دانش آموزان پايه اول
  • يک شنبه 92/9/17 : ويژه اولياء دانش آموزان پايه دوم
  • سه شنبه 92/9/19 : ويژه اولياء دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي
  • يک شنبه 92/9/24 : ويژه اولياء دانش آموزان پايه سوم

شرح جلسات :

  • در اين جلسات مشاور محترم دبيرستان در مورد نحوه صحيح برنامه ريزي و نقش والدين در موفقيت دانش آموزان صحبت کردند .
  • سرکار خانم راستي مديريت محترم دبيرستان نيز تذکراتي در مورد وضعيت انضباطي و نيز گزارشي از فعاليتهاي دبيرستان به والدين ارائه دادند .
  • دبيران محترم نيز در اين جلسات حضور داشته و توضيحاتي در مورد نحوه تدريس درس خود و نيز وضعيت علمي دانش آموزان به والدين دادند .
  • ارائه کارنامه نمرات ماهانه دانش آموزان در آبان و آذر 92