دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :8239169-0711 و 8234570-0711

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

نتايج آزمون پيشرفت تحصيلي آذر ماه 93

نتايج آزمون پيشرفت تحصيلي آذر ماه به تفکيک پايه تحصيلي ، دروس و رتبه ها بدين شرح است :

تعداد مدارس استان
تعداد مدارس در شهر
رتبه در استان
رتبه در شهر
پايه و رشته تحصيلي
رديف
1045
74
64
8
اول دبيرستان
1
251
50
49
10
دوم رياضي فيزيک
2
453
29
11
1
دوم ادبيات و علوم انساني
3
612
51
62
9
سوم علوم تجربي
4
408
24
12
2
سوم ادبيات و علوم انساني
5

تعداد مدارس استان
تعداد مدارس در شهر
رتبه در استان
رتبه در شهر
عنوان
پايه
رديف
1045
74
28
5
زبان فارسي
max
اول دبيرستان
1
34
6
شيمي
2
92
7
دين و زندگي
3
46
8
فيزيک
4

تعداد مدارس استان
تعداد مدارس در شهر
رتبه در استان
رتبه در شهر
عنوان
پايه
رديف
251
50
29
3
آمار
max
دوم رياضي فيزيک
1
22
5
شيمي
2
18
6
ادبيات فارسي
3

تعداد مدارس استان
تعداد مدارس در شهر
رتبه در استان
رتبه در شهر
عنوان
پايه
رديف
635
60
28
5
ادبيات فارسي
max
دوم علوم تجربي
1
52 - 70
10
جغرافي - رياضي
2
100
11
عربي
3

تعداد مدارس استان
تعداد مدارس در شهر
رتبه در استان
رتبه در شهر
عنوان
پايه
رديف
453
29
3-10-10
1
اقتصاد-تاريخ ادبيات-آمار
max
دوم ادبيات و علوم انساني
1
17-8
2
جامعه - ادبيات
2
44
4
عربي
3

تعداد مدارس استان
تعداد مدارس در شهر
رتبه در استان
رتبه در شهر
عنوان
پايه
رديف
257
45
27
7
فيزيک
max
سوم رياضي و فيزيک
1
58
8
هندسه
2
79
13
زبان فارسي
3

تعداد مدارس استان
تعداد مدارس در شهر
رتبه در استان
رتبه در شهر
عنوان
پايه
رديف
612
51
29
4
زيست شناسي
max
سوم علوم تجربي
1
34
6
زبان فارسي
2
34
7
فيزيک
3
36
8
رياضي
4

تعداد مدارس استان
تعداد مدارس در شهر
رتبه در استان
رتبه در شهر
عنوان
پايه
رديف
408
24
8
2
عربي
max
سوم ادبيات و علوم انساني
1
20
2
فلسفه
2
24
2
ادبيات فارسي
3
27
2
رياضي
4
30
2
روانشناسي
5
39
2
تاريخ ادبيات
6