مدرسه راهنمايي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس :شيراز - بلوار پاسداران ، خیابان شهید جهان آرا نبش کوچه 1 تلفن : 38439743 و 38439744

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

معرفي اعضاي انجمن نخبگان

  • آموزشگاه به منظور ارتقاء سطح علمی دانش آموزان اقدام به تشکيل انجمن نخبگان نمود ، که اعضاي آن بر اساس نتيجه آزمون بنيه علمي انتخاب شده اند . اسامي رتبه هاي برتر به تفکيک کلاسها و نيز اسامي افراد برتر در سطح آموزشگاه در هر پايه بدين شرح اعلام مي گردد.

نفرات برتر آزمون بنیه علمی آموزشگاه پایه هفتم شعبه يک
ردیف نام ونام خانوادگی نمره رتبه
1 فاطمه اسدي 72 اول
2 فاطمه حقيقت بين 67.5 دوم
3 زهرا احمد آبادي 64.5 سوم

نفرات برتر آزمون بنیه علمی آموزشگاه پایه هفتم شعبه دو
ردیف نام ونام خانوادگی نمره رتبه
1 مریم روغنیان 73 اول
2 الهه کارگر 69 دوم
3 آیدا مه پویا 69 دوم
4 آی سا گودرزیان 68 سوم
5 عاطفه راستگو 68 سوم

نفرات برتر آزمون بنیه علمی آموزشگاه پایه هفتم شعبه سه
ردیف نام ونام خانوادگی نمره رتبه
1 سلما برزگر 68 اول
2 حدیث رضایی 68 اول
3 طاهره احسانی راد 65 دوم
4 نرجس توحیدی 64.5 سوم
5 درسا شکری نژاد 64.5 سوم


نفرات برتر آزمون بنیه علمی آموزشگاه پایه هشتم شعبه يک
ردیف نام ونام خانوادگی نمره رتبه
1 فاطمه اميري 73 اول
2 بيتا ابراري 72 دوم
3 مهدیه یساقی 70 سوم

نفرات برتر آزمون بنیه علمی آموزشگاه پایه هشتم شعبه دو
ردیف نام ونام خانوادگی نمره رتبه
1 صبا نصيري 68.5 اول
2 پرنيا حکيمي 67 دوم
3 زهرا مروجيی 66 سوم

نفرات برتر آزمون بنیه علمی آموزشگاه پایه هشتم شعبه سه
ردیف نام ونام خانوادگی نمره رتبه
1 فاطمه رنجبر 67 اول
2 بهار احمدی 65 دوم
3 مریم صادقی 64 سوم


نفرات برتر آزمون بنیه علمی پایه هفتم در سطح آموزشگاه
ردیف نام ونام خانوادگی نمره
1 مریم روغنیان 73
2 فاطمه اسدی 72
3 آیدا مه پویا 69
4 الهه کارگر 69
5 عاطفه راستگو 68
6 آ ی سا گودرزیان 68
7 سلما برزگر 68
8 حدیث رضایی 68
9 فاطمه حقیقت بین 5/67
10 سید ه مریم وکیل زاده 65
11 طاهره احسانی راد 65
12 زهرا احمد آبادی 5/64
13 درسا شکری نژاد 5/64
14 نرجس توحیدی 5/64
15 هستی پرند آور 64
16 سیده فاطمه غازی 64

نفرات برتر آزمون بنیه علمی پایه هشتم در سطح آموزشگاه
ردیف نام ونام خانوادگی نمره
1 مریم روغنیان 73
2 فاطمه اسدی 72
3 آیدا مه پویا 69
4 الهه کارگر 69
5 عاطفه راستگو 68
6 آ ی سا گودرزیان 68
7 سلما برزگر 68
8 حدیث رضایی 68
9 فاطمه حقیقت بین 5/67
10 سید ه مریم وکیل زاده 65
11 طاهره احسانی راد 65
12 زهرا احمد آبادی 5/64
13 درسا شکری نژاد 5/64
14 نرجس توحیدی 5/64
15 هستی پرند آور 64
16 سیده فاطمه غازی 64