مدرسه راهنمايي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس :شيراز - بلوار پاسداران ، خیابان شهید جهان آرا نبش کوچه 1 تلفن : 38439743 و 38439744

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

گزارش فعاليتهاي تربيتي در بخش مشاوره در پاييز 93

فعاليتهاي انجام شده در بخش مشاوره در پاييز 93 بدين شرح است :

 • شرکت در برنامه بازگشایی مدرسه و روز معارفه و تشکیل پرونده مشاوره ایی برای کلیه دانش آموزان
 • برنامه ریزی درسی
 • آموزش مهارت های موردنیاز دانش آموزان
 • مشاوره فردی،گروهی و مشاوره به والدین حضوری و تلفنی
 • چک کردن صندوق مشاوره در روزهای کاری
 • تهیه فرم ثبت مشکلات درسی و رفتاری دانش آموزان برای دبیران که همکاران محترم موارد ذکر شده را ارجاع دهند.
 • رسیدگی به مسایل دانش آموزان ارجاعی از طرف همکاران
 • حضور در زنگ های تفریح در بین دانش آموزان و رسیدگی به مشکلات آنان و پیگیری مرتب مسایل آنان و پیشرفت کار از طریق دانش آموزان،والدین و همکاران
 • تشکیل کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی و صحبت سرصف صبحگاه هر ماه در مورد آگاهی رسانی در مورد اعتیاد و انواع مواد مخدر و جلسات پرسش و پاسخ و نصب تراکت های مورد نیاز آن در برد مشاوره
 • نصب بخشنامه مربوط به دانش آموزان و همکاران در برد مشاوره
 • شرکت در جلساتی که از طرف کارشناسی مشاوره برگزار می شود
 • ارسال گزارشات هفته بهداشت روان و گزارش فصلی جلسات پیشگیری از آسیب های اجتماعی به کارشناسی مشاوره
 • شرکت در گردهمایی اولیا و مربیان و صحبت با والدین در موارد موردنیاز
 • صحبت سرصف صبحگاه در مورد ایام امتحانات،اضطراب امتحان و راههای آرام سازی و موارد تغذیه ای در ایام امتحانات و حضور در جلسات امتحانات دانش آموزان