دبیرستان شهدای رهپویان وصال دوره متوسطه اول

منتخبین سمینار استانی مقاله نویسی به زبان انگلیسی با عنوان

" سبک زندگی اسلامی-ایرانی"

Capture

 

 

زهرا شعبانی نیا (دبیر)

1

 

 

 

فاطمه امیری (پایه هشتم)

3

 

 

 

پگاه خلیلی (پایه هشتم)

 

 

 

دبیرستان شهدای رهپویان وصال دوره متوسطه اول

منتخبین مرحله استانی انشای نماز به زبان انگلیسی

 

حدیث عقیقی (پایه هشتم)

2

 

پرنیاحکیمی (پایه هشتم)

11

 

یگانه پوربناد (پایه هشتم)

5

 

 

فاطمه زمانی (پایه هشتم)

 

mseminar-en (6).jpg    mseminar-en (3).jpg

mseminar-en (1).jpg mseminar-en (2).jpg mseminar-en.jpg

mseminar-en (4).jpg  mseminar-en (5).jpg