مدرسه راهنمايي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس :شيراز - بلوار پاسداران ، خیابان شهید جهان آرا نبش کوچه 1 تلفن : 8439743-0711 و 8439744-0711

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

مجموعه تصاوير دانش آموزان و فعاليتهاي سال تحصيلي 93 - 94

تصاوير فعاليتهاي علمي ، فرهنگي و هنري انجام شده در مدرسه