دبيرستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال - دوره اول

آدرس :شيراز - فرهنگ شهر ، حد فاصل کوچه 27 و 29 تلفن : 36307231-071 و 36233346-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

تماشاي فيلم شاهزاده روم

تماشاي فيلم شاهزاده روم در تاريخ سه شنبه 17 آذر 94 ويژه دانش آموزان نمازگزار