دبيرستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال - دوره اول

آدرس :شيراز - فرهنگ شهر ، حد فاصل کوچه 27 و 29 تلفن : 36307231-071 و 36233346-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

مانور زلزله : آذر ماه

مانور زلزله و ايمني در روز دوشنبه 9 آذر ماه 94 براي آشنايي دانش آموزان با موارد ايمني در زمان وقوع زلزله همچون جاگيري مناسب و پرهيز از ازدحام به طرف خروجي ها و نيز آموزش ارائه کمکهاي اوليه به مصدومين برگزار شد .