دبيرستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال - دوره اول

آدرس :شيراز - فرهنگ شهر ، حد فاصل کوچه 27 و 29 تلفن : 36307231-071 و 36233346-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

مجموعه تصاوير دانش آموزان و فعاليتهاي سال تحصيلي 95 - 94

تصاوير فعاليتهاي علمي ، فرهنگي و هنري انجام شده در مدرسه