دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :38239169-071 و 38234570-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

روز درختکاري : اسفند ماه 94

  به مناسبت روز درختکاري بازديد از گلخانه جهت آشنايي دانش آموزان با انواع گياهان گلخانه اي و نحوه نگهداري آنها انجام شد .