1 - آیا راننده متعهد به مراقبت لازم و کافی برای حفظ سلامت دانش آموز در هنگام پیاده و سوار شدن بود ؟ . بلی . خیر


 
2 - آیا سرویس فرزند شما به صورت منظم و بدون تأخیر و غیبت انجام می گرفت ؟ . بلی . خیر


 
3 - آیا راننده از رفتار و اخلاق مناسب با شئون اسلامی برخوردار بود ؟ . بلی . خیر


 
4 - آیا راننده هرگز در مسیر حرکت ، دانش آموز را پیاده و سوار می کرد ؟ ( البته به جز در شرایط استثنایی ) . بلی . خیر


 
5 - آیا راننده از وسایل صوتی و نوارهای مبتذل استفاده می کرد ؟ . بلی . خیر


 
6 - آیا راننده فرزند شما در ایام سرویس دهی به مرتب و تمیز نمودن سرویس خود اهمیت می داد ؟ . بلی . خیر


 
7 - آیا هرگز راننده افراد غیر از دانش آموز سرویس خود را سوار می کرد ؟ . بلی . خیر


 
8 - آیا راننده متعهد به برگرداندن وسایل جامانده در سرویس بود ؟ . بلی . خیر


 
9 - آیا در صورت غیبت از سرویس ، مثلا در هنگام خراب شدن وسیله نقلیه ، وسیله دیگری را با هماهنگی مدرسه جایگزین می کرد ؟ . بلی . خیر


 
10 - آیا راننده همیشه و در همه حال با دانش آموز و اولیاء با احترام برخورد می کرد ؟ . بلی . خیر


 
11 - آیا هرگز در مورد کرایه یا پرداخت وجه به صورت عیدی و پاداش با دانش آموز صحبت می کرد ؟ . بلی . خیر


 
12 - آیا راننده در حین رانندگی از سیگار یا موبایل استفاده می کرد ؟ . بلی . خیر


 
13 - آیا راننده در سرویس صحبت های نامربوطه می کرد ؟ . بلی . خیر


 
14 - در مجموع از عملکرد راننده سرویس فرزندتان راضی بودید ؟ . بلی . خیر


 
15 - آیا تمایل دارید که سال تحصیلی آینده هم راننده سرویس فرزندتان همین فرد باشد ؟ . بلی . خیر


 

* نظرات و پیشنهادات شما جهت بهتر شدن امور سرویس :