دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :38239169-071 و 38234570-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

مجموعه تصاوير فعاليتهاي سال تحصيلي 96 - 95

تصاوير فعاليتهاي علمي ، فرهنگي و هنري انجام شده در مدرسه